ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНТЕГРИРАНАТА РАМКА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ COSO

Магистър по счетоводство и одит Магистър по финансов мениджмънт

Свали като (0,3 MB)