ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ПОГАСЯВАНЕ НА ПАСИВИ С ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДЪЛГ В КАПИТАЛ) В КОНТЕКСТ НА ПРИЛОЖИМИТЕ НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Регистриран одитор

Свали като (0,28 MB)