ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В БЪЛГАРИЯ

Регистриран одитор Катедра „Счетоводна отчетност“, ИУ – гр. Варна

Свали като (0,52 MB)