ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА СЧЕТОВОДНИТЕ СТАНДАРТИ ВЪРХУ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Докторант Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,25 MB)