ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ДЕКЛАРИРАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ДОХОД В ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛЕН 92 ОТ ЗКПО

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,26 MB)