ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ: ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП) И МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРАКТИКИ (МСПрак)

Заместник директор Съвет за международни стандарти по етика за счетоводители (IESBA)
Съдружник, Black Birrd член на Комитета по въпросите на малките и средни практики на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

Свали като (0,25 MB)