ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

ОБЩАТА РАМКА ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ КАТО БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЯ ОДИТ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,56 MB)