ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БАНКИТЕ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор катедра „Счетоводство и икономически анализ“, УНСС

Свали като (0,71 MB)