ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2018

НОВИЯТ СТАНДАРТ МСФО 16 ЛИЗИНГ – МОДЕЛ НА АКТИВА С ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”

Свали като (0,4 MB)