ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

СПАЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ХИПОТЕЗА НА ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и „Търтей консулт” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,46 MB)