ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ЗА НАЧИСЛЯВАНЕТО НА АМОРТИЗАЦИИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,56 MB)