ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА В ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС: ФОКУС ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СКЕПТИЦИЗЪМ, КОНТРОЛА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО И ОДИТА НА ГРУПИ

член на Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (IAASB) и председател на работните групи по въпросите на одита на групи и подобренията

Свали като (0,42 MB)