ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2016

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ОДИТ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ОТ НЕЗАВИСИМ ОДИТОР

Дипломиран експерт-счетоводител, pегистриран одитор

Свали като (0,61 MB)