ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2016

НОВИЯТ ПОДХОД ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ

Докторант Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС
Старши одит асистент Грант Торнтон ООД

Свали като (0,53 MB)