ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2016

ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТА OТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ (МСС/МСФО) В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2002 – 2014 ГОДИНА

катедра „Счетоводна отчетност“ ИУ – Варна
катедра „Счетоводна отчетност“ ИУ – Варна
катедра „Счетоводна отчетност“ ИУ – Варна

Свали като (0,94 MB)