ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2016

СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И БАЗЕЛСКАТА РАМКА ЗА КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Университет за национално и световно стопанство, София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,76 MB)