ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2016

СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОГРАМИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ДОХОДИ СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,55 MB)