ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ЗА НЯКОИ ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОПУСКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДИТОРСКИЯ АНГАЖИМЕНТ

Старши инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Докторант във ВУЗФ – София

Свали като (0,45 MB)