ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ПО ВЪПРОСА ЗА СЧЕТОВОДНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ В ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ КАТО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Докторант към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,43 MB)