ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТОРСКИ СТАНДАРТ 700 ФОРМИРАНЕ НА МНЕНИЕ И ДОКЛАДВАНЕ ВЪРХУ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (В СИЛА ЗА ПЕРИОДИ, ЗАВЪРШВАЩИ НА ИЛИ СЛЕД 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.)

Преподавател във ВУЗФ – София Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,5 MB)