ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ЗА ХИКСИАНСКИЯ ДОХОД И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА СЪВРЕМЕННОТО СЧЕТОВОДСТВО

катедра „Счетоводна отчетност“, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

Свали като (0,46 MB)