ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБИКНОВЕНИТЕ АКЦИИ КАТО ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,42 MB)