ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 6

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХОЛДИНГОВИТЕ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,46 MB)