ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

катедра „Счетоводна отчетност“, СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов

Свали като (0,48 MB)