ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОБЩ МОДЕЛ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НСФОМСП

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,45 MB)