ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И РЕСТРУКТУРИРАНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД ОБЩ КОНТРОЛ: ПОГЛЕД ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

Икономически университет – гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност“
Икономически университет – гр. Варна, катедра „Счетоводна отчетност“

Свали като (2,46 MB)