ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И РЕСТРУКТУРИРАНИЯ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД ОБЩ КОНТРОЛ: ПОГЛЕД ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

катедра „Счетоводна отчетност“, Икономически университет – гр. Варна
катедра „Счетоводна отчетност“, Икономически университет – гр. Варна

Свали като (0,49 MB)