ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

НЕОБХОДИМОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ В СТАНДАРТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София

Свали като (0,54 MB)