ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ВИДОВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАЗИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,76 MB)