ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

ОДИТНИЯТ ПРОЦЕС СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,49 MB)