ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ И ТЯХНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ИЗГОТВЕНИ НА БАЗА НСФОМСП (МСФО)

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,94 MB)