ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ПЛАЩАНЕ НА АРЕНДА И РЕНТА В НАТУРА – ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И СПАЗВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,54 MB)