ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 6

ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ КАТО ФАКТОР В ПРЕХОДА КЪМ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Преподавател във ВУЗФ CIA

Свали като (0,52 MB)