ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

КОНЦЕПТУАЛНИ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА КЛАСИФИКАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА НЯКОИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, УРЕЖДАНИ С ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИЗДАТЕЛЯ

Докторант към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,46 MB)