ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ И НЕМСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,49 MB)