ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 4

НОВАТА НАРЕДБА № 27 НА БНБ ЗА СТАТИСТИКАТА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС, МЕЖДУНАРОДНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ И СТАТИСТИКАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА – НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,49 MB)