ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ УПОТРЕБАТА (РАЗХОДA) НА КРАТКОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,48 MB)