ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ПОГАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРЕЗ 2014 Г. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНАТА СМЕТКА

Експерт по социално и здравно осигуряване

Свали като (0,53 MB)