ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

ЗА ПРОМЕНИТЕ В НОВИЯ СМЕТКОПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ , СВЪРЗАНИ С БАЛАНСОВОТО ПРИЗНАВАНЕ НА НЕКАПИТАЛИЗИРАНИТЕ АКТИВИ

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София

Свали като (0,55 MB)