ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

МОДЕЛЪТ ОТЧИТАНЕ НА ХЕДЖИРАНЕ НА НЕТНА ИНВЕСТИЦИЯ В ЧУЖДЕСТРАННА ДЕЙНОСТ

Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,64 MB)