ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 1

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИТЕ ЗАЕМИ ПО РЕДА НА МСС – ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

Докторант към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,54 MB)