ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 8

ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИТЕ – СТЪПКА ОТ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАЗА МСФО

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,56 MB)