ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 7

ОПЕРАТИВНИЯТ ЛИЗИНГ – НЯКОЛКО ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТА ЗА ЧЕСТНО И ВЯРНО ДОКЛАДВАНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, ИЗГОТВЕНИ НА БАЗА МСФО

Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД – Габрово Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,51 MB)