ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

СТАНДАРТИЗИРАН МОДЕЛ ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС София

Свали като (0,55 MB)