ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 5

АНАЛИЗ НА СПРАВЕДЛИВАТА СТОЙНОСТ ПРИ ОЦЕНКА НА НЕКОТИРАНИ МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЪРГОВСКИ ПРАВА СЪГЛАСНО МСФО 13 ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ

Докторант, катедра “Финансов контрол”, УНСС

Свали като (0,53 MB)