ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ОДИТОРСКИТЕ УСЛУГИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА ЕС

Председател на СККОУ на ИДЕС Дипломиран експерт-счетоводител, pегистриран одитор

Свали като (0,4 MB)