ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

ОБОБЩАВАЩ МЕМОРАНДУМ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПО КОНТРОЛА НА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНА СЛЕД ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪВМЕСТНО ОРГАНИЗИРАНА ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИНСТИТУТА НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ /ИДЕС/

Свали като (0,35 MB)