ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ОДИТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ПРАКТИКАТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

Директор на одитна дирекция „Одити за съответствие при финансово управление”, Сметна палата

Свали като (0,66 MB)