ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

РОЛЯТА НА ОДИТНИЯ ОРГАН В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”

Свали като (0,43 MB)