ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка с провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО и изискванията на чл. 8 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, документите за откриване на процедурата за полагане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител се подават от  12  до  25  август  2020  г.

  1. Документите включват:

- заявление по образец

- нотариално заверено копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО)

- извлечение от протоколите за изпитите по чл. 6, ал. 9, което се прилага служебно от ИДЕС;

- документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

- свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

- копие на документ за самоличност.

 Допълнително ще ви информираме за начина на подаване на документите и заплащане на необходимите такси.

  1. В срок до  28  август  2020  г. ще се публикува списък с допуснатите до изпитите по чл. 15 от ЗНФО кандидати.

       3. За всеки изпит по чл.15 от ЗНФО, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС, се подава заявление за явяване на съответния изпит с приложен документ за платена такса.

Образец на заявлението за допускане до изпити по чл. 15 и заявлението за явяване на съответния изпит, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

  1.    Таксата за явяване на изпит е:
  • за изпитите по счетоводство и независим финансов одит: за І-ви етап – 300 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 300 лв. с ДДС;
  • за изпитите по търговско право и по данъчно и осигурително право: 420 лв. с ДДС.

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

Върни се към списъка